Name Image Phone Address CNIC Province City Donate Blood
Beedar Bakht Khan 03481589405 Khansar Bhakkar 38101-1310978-3 punjab Bhakkar